Prázdny
Prázdny

Karmelitánsky škapuliar

Prázdny

Škapuliar je súčasť habitu (rehoľného odevu) všetkých karmelitánov a karmelitánok: hnedá obojstranná zástera, ktorá spočíva na pleciach rehoľníka a spredu aj zozadu prekrýva veľkú časť tuniky. V duchovnom význame je karmelitánsky škapuliar znakom rúcha Panny Márie a znamením jej lásky a dobroty.

Prázdny

Dejiny škapuliara a jeho duchovný význam

Úcta k Panne Márii Karmelskej, spojená s dejinami a duchovnými hodnotami Rádu bratov preblahoslavenej Panny,  je vyjadrená prostredníctvom škapuliara. A preto ten, kto ho  prijme, stáva sa členom rodiny rádu a zaväzuje sa žiť jeho spiritualitu  so všetkými osobitosťami svojho stavu.  

Rád bratov preblahoslavenej Panny Márie sa zrodil v 12. storočí vo Svätej  zemi na hore Karmel. Tam si karmelitáni uprostred ciel postavili  kostol, kde sa zjednocovali pri slávení Eucharistie.  Zasvätili ho Panne Márii, aby sa s ňou osobitným spôsobom  stotožnili. Preto ich najprv ľud a potom aj oficiálne nazvali „Bratmi  preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel“. Všetko duchovné  úsilie tak nadobúda hlboký mariánsky charakter.  

Už oddávna laickí veriaci prosili o možnosť podieľať sa na  tomto duchovnom ideále. Ich špecifická situácia v rodinách  a postavenie vo svete neboli prekážkou ich účasti na karmelitánskom  bratstve. Vonkajším znakom prijatia do tohto bratstva  bol rádový habit alebo jeho časť. Najprv to bol plášť, čoskoro ho  definitívne predstavoval karmelitánsky škapuliar.

Škapuliar, nazývaný aj malý habit, je u Božieho ľudu jedným  z najobľúbenejších prejavov zbožnosti. Jeho veľké rozšírenie sa  viaže podľa tradície k zjaveniu Panny Márie.

V ťažkom období sa rád modlil o svoje plné uznanie a stabilitu  v Cirkvi. Panna Mária, patrónka Karmelu, nebola  k úpenlivým prosbám ľahostajná. Podľa tradície sa v noci z 15. na 16. júla 1251 zjavila sv. Šimonovi Stockovi (vtedajšiemu generálnemu predstavenému karmelitánskeho rádu) pričom v ruke držala škapuliar a ubezpečovala sv. Šimona slovami: "Toto je privilégium pre teba a tvojich: každý, kto zomrie s týmto škapuliarom, bude zachránený."

Škapuliar je v duchovnom zmysle Máriine rúcho, malý rehoľný  habit. Je znakom pokánia a obrátenia, pripomína veľký  karmelitánsky ideál: dôverný vzťah s Bohom a priateľstvo  medzi učeníkmi. „Nech všetci, ktorí nosia škapuliar, ktorý je  pamiatkou od Matky Božej, vidia v ňom znak zasvätenia sa  Nepoškvrnenému Srdcu Panny“ (sv. Ján Pavol II.).

Ak prijímame škapuliar, túžime od tejto chvíle žiť tým istým  duchom Karmelu, plniť to isté poslanie a žiť v zjednotení  s Máriou, pre Máriu, skrze Máriu a v Márii.

Prisľúbenia  

Celá mariánska tradícia Karmelu spája so škapuliarom dva veľké prísľuby a dve milosti, ktoré z nich vyplývajú:

1. prísľub

„Každý, kto zomrie s týmto škapuliarom, bude  zachránený.“ (slová Matky Božej sv. Šimonovi Stockovi). Mária tak  sľubuje všetkým, ktorí sú oblečení do škapuliara, pomoc na ceste  spásy.  

2. prísľub

Vyslobodenie z očistca v najbližšiu sobotu po našej smrti. Ide o tzv. sobotné privilégium. Matka Božia tým,  ktorí nosili škapuliar, snažili sa zachovať čistotu podľa životného  stavu a boli verní modlitbe, zaistí skoré vyslobodenie  z očistca: „Ja, Matka, k nim v prvú sobotu po ich smrti milostivo  prídem a tých, ktorých nájdem v očistci, oslobodím  a zavediem na svätú horu večného života“. 

1. milosť

Pomoc a ochrana v nebezpečenstvách duše aj tela.
Mária sľubuje, že nás bude podporovať na ceste nasledovania Krista a najmä v hodine našej smrti nám bude pomáhať v poslednom boji o večnú spásu. 

2. milosť

Podiel na duchovných dobrách celého karmelitánskeho rádu v živote aj po smrti (na sv. omšiach, kajúcnych skutkoch, modlitbe, odpustkoch a obetách), keďže Matka a Kráľovná Karmelu so sebou zjednocuje do jednej rodiny tých, ktorí prijímajú škapuliar.

Záväzky

Aby sme mohli dúfať v splnenie týchto veľkých prísľubov a milostí spojených so škapuliarom, musíme byť ochotní prijať  isté záväzky: 

- usilovať sa žiť podľa evanjelia

snažiť sa o svoju spásu, zachovávať  Božie a cirkevné prikázania, najmä dve hlavné prikázania  lásky k Bohu a blížnym, vyhýbať sa smrteľnému hriechu  a žiť v posväcujúcej milosti.

- prijať škapuliar

pri obrade, ktorý je na to určený cirkevnou  autoritou - nielen karmelitán, ale aj každý katolícky kňaz  alebo diakon (ak to oznámi karmelitánom) môže požehnať  a naložiť karmelitánsky škapuliar podľa schváleného obradu.  Nevkladáme si ho sami, ale dostávame ho tak ako rehoľný habit.  Škapuliar sa má naložiť až po predchádzajúcom požehnaní.  Kňaz tiež určí každodennú škapuliarsku modlitbu. Obrad  schválený cirkevnou autoritou nájdete tu:  bosikarmelitani.sk/obrad-posvätenia-a-vkladania-skapuliara/   

- nosiť škapuliar

(plátenný alebo medailón) na sebe vo dne i v noci – škapuliar nosíme na sebe ako prejav nášho zasvätenia  sa Panne Márii a zároveň ako znak jej ochrany a neustálej prítomnosti v našom živote.

Plátenný nosíme na krku tak, že jedna časť spočíva na hrudi a druhá na pleciach.  Škapuliarsky medailón nosíme na krku zavesený na retiazke  alebo na šnúrke. V prípade zdravotných komplikácií si medailón môžeme  umiestniť na náramok alebo do ruženca – tak, aby sme ho  stále mali pri sebe. V prípade potreby si samozrejme škapuliar  na nutný čas môžeme dať dolu, napr. pri sprchovaní,  kúpaní, pri lekárskom vyšetrení, operácii či pri iných situáciách,  v ktorých to zvážime za potrebné).  Ošúchaný alebo zničený škapuliar sa nemá vyhadzovať,  lebo bol požehnaný; najlepšie je, keď sa spáli alebo zakope  do zeme. 

- modliť sa každý deň mariánsku modlitbu

– každý deň  obnovujeme naše zasvätenie sa Márii prostredníctvom škapuliarskej  modlitby, ktorú nám určil kňaz v deň prijatia škapuliara  (obyčajne ide o modlitbu Pod tvoju ochranu alebo  Zdravas´ Mária).  - uviesť základné osobné údaje potrebné na zápis do Knihy  prijatia do škapuliara kňazovi alebo jeho pomocníkom.

Odporúčania  

- pripraviť sa na dôstojné prijatie škapuliara vykonaním sviatosti zmierenia  - usilovať sa zachovať čistotu podľa stavu, nasledovať čnosti  Matky Božej a snažiť sa o svätosť života, aby sme mohli byť  po jej príhovore vyslobodení v najbližšiu sobotu po smrti  z očistca. 

- v priebehu dňa je vhodné venovať nejaký čas rozjímaniu  o Máriinom živote (napr. na ruženci) a o tom, ako slúžila  Bohu, aby sme ju vedeli nasledovať.

- odporúča sa spoznávať ducha a poslanie karmelitánskeho rádu; raz za rok si môžeme vykonať v dňoch od 7. do 15.  júla novénu ku cti Panny Márie Škapuliarskej (súkromne  alebo v spoločenstve) a 16. júla, v deň slávnosti, pristúpiť  k sviatostiam, aby sme získali odpustky a obetovali ich za  seba alebo za zosnulých. 

- po prijatí škapuliara môžeme v spojení s Karmelom prehlbovať našu mariánsku a karmelitánsku spiritualitu v škapuliarskych  bratstvách či stretnutiach alebo v spoločenstvách  Svetského rádu bosých karmelitánov (karmelitánski laici  v Bratislave, Košiciach, Detve a Nitre, na stránke: ocds.sk). 

- raz za rok, v druhú sobotu po 16. júli, sa na Starých Horách  koná celoslovenská mariánska púť ku cti Panny Márie Škapuliarskej,  na ktorú Vás srdečne pozývame.  


 

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...